Algemene voorwaarden Go4Films.nl

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen die Go4Films.nl (verder te noemen: “Go4Films”) levert ten behoeve van een andere partij (verder te noemen: “opdrachtgever”) en alle rechtsverhoudingen tussen Go4Films en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Go4Films uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Go4Films gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door opdrachtgever bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. De door Go4Films gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding op enigerlei wijze afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Go4Films slechts gebonden aan de afwijkende aanvaarding indien Go4Films dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Go4Films niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Opdrachten en orders en geaccepteerde offertes zijn voor Go4Films eerst bindend wanneer zij vervolgens door Go4Films zijn aanvaard.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Go4Films bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 2. Go4Films heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukke­lijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Alleen indien dit leidt tot extra kosten zal Go4Films daarover vooraf in overleg treden met opdrachtgever en daarover nadere afspraken maken.
 3. Go4Films garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op Go4Films rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
 4. Eventuele in de overeenkomst of anderszins genoemde of te noemen termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van der­gelijke termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Go4Films op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van derge­lijke termijnen na en in overleg met Go4Films, wel een nieuwe, redelijke termijn overeenkomen, waar­binnen Go4Films de betreffende werkzaamheden behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Go4Films aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Go4Films worden verstrekt.
 6. Indien door Go4Films of door Go4Films ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Go4Films voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Risico van verlies van gegevens

 1. Go4Films dient een redelijke mate van zorg in acht te nemen ten aanzien van bescheiden, waarop of waarin de haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens zijn vastgelegd.
 2. Behoudens bewijs door de opdrachtgever terzake opzet of grove schuld aan de zijde van Go4Films, wordt Go4Films geacht haar in 4.1. omschreven zorgverplichting te zijn nage­komen.
 3. Bij nakoming van deze zorgverplichting is Go4Films niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of verband houdende met beschadiging of het verlies van de bescheiden en de daarop vast­gelegde gegevens.
 4. Go4Films is niet aansprakelijk indien opdrachtgever niet heeft zorggedragen voor de ver­vaardiging van afschriften, veiligheidskopieën en andere dergelijke duplicaten van de aan Go4Films verstrekte bescheiden, indien de vervaardiging daarvan redelijkerwijs van opdrachtgever mocht worden gevergd.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Go4Films is gerechtigd om eventueel meerwerk in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Go4Films de opdrachtgever hierover inlichten.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Go4Films aan te geven wijze.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Go4Films op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Go4Films binnen 2 weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Go4Films, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig een gebruikelijk incassotarief.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Go4Films geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, documenten, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Go4Films totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Go4Films gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Go4Films zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de betreffende stukken of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Go4Films.
 2. Indien een klacht naar de mening van Go4Films gegrond is, zal zij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Go4Films slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 4. Indien de klacht niet tijdig is ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.

Artikel 9 Opzegging

 1. Go4Films en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 2. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Go4Films recht op compensatie vanwege de daardoor gederfde winst, tenzij er gewichtige feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Go4Films zijn toe te rekenen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Go4Films is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

    – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

    – na het sluiten van de overeenkomst Go4Films ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

    – de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

    – opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of wordt aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.

 1. Voorts is Go4Films bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Go4Films op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Go4Films de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Go4Films gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Go4Films op vergoeding van schade, kosten en rente.
 4. Go4Films behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Go4Films is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

    – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

    – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Go4Films aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Go4Films toegerekend kan worden;

    – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 1. Go4Films is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De aansprakelijkheid van Go4Films is altijd beperkt tot het bedrag van de factuur van de betreffende maand waar de schade betrekking op heeft, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag van de aan Go4Films gegeven opdracht.

Artikel 12 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Go4Films voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Go4Films informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht, ook al zijn de werkzaamheden aangaande deze zaken nog niet afgerond.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien Go4Films haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfs­bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Go4Films, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Go4Films alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Go4Films in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in 14.1. zich gedurende 30 aaneen­gesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door of namens Go4Films verstrekte of gemaakte werken, zoals films, opnames, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, werkwijzen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Go4Films worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij dat overeenstemt met het doel en strekking van de betreffende opdracht tussen Go4Films en opdrachtgever. Go4Films is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan haar toestemming voor verveelvoudiging, openbaarmaking, wijziging of verstrekking aan derden die buiten het voornoemde doel en strekking valt.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door of namens Go4Films gemaakte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt, auteursrechten berusten bij Go4Films. Indien en voor zover vereist, verstrekt Go4Films aan opdrachtgever een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare of sublicentieerbare licentie voor het gebruik van eventuele rechten van intellectuele eigendom binnen het doel en de strekking van de betreffende opdracht. Deze licentie wordt geacht te zijn verstrekt door Go4Films door (op)levering aan opdrachtgever van de door Go4Films verstrekte of gemaakte werken.

Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever stemt ermee in dat Go4Films persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan opdrachtgever, haar cliënten of derden, kan verwerken.
 2. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die door Go4Films in verband met haar opdracht worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Go4Films voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Go4Films tegen elke aanspraak van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens of de uitvoering van de opdracht.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Go4Films gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, of de fiscus mede te verstrekken, en Go4Films zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Go4Films niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke overeenkomst tussen Go4Films en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Go4Films en opdrachtgever kunnen naast de conform de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht (Midden-Nederland).